Skip to main content

Full text of "Laus caritatis [Suivi de] Substantia delectionis. Quot vicibus et a quibus regibus capta fuerit Hierusalem."

See other formats
i-lo 
X ± 


I 

lllll Illlll 


lllllllll 


lllllllll 
lllllllll 


lllllllll 


lllllllll 


lllllllll 8 9 10 11 12 13 14 15 Ex Bibliotheca 
quam ificoo. Voll. conftantem 
huic AbbatiaeS. Genovefa; Parif. 
Tcftamento legavit Car. Maurit. 
Le Tellie h. Arc "iiep. Rcmcnfis' r\\. [' 
• f \ 


I cm TTT 2 

NlilMM 


MM MM 


llll|llll llll Mll 


llll lllllllll llll 4 6 7 8 1 11 12 13 14 


I 
1 

I 


I 
Il 


cm 1 TTT 2 

llll 


MM MM 


MM MM MM Mll 

4 7 8 9 10 11 12 13 14 


1« 

1 


• 


cm 1 TTT 2 
MM Mll 


llli 


MM MM 


MM Mll llll Mll 

4 7 8 10 11 12 13 14 


cm 1 2 4 1 1 II 1 II II II II 1 llll 


llll llll III llll 
1 1 ' 


lllllllll 


lllllllll 


llll MM 


llll 7 8 


9 10 11 12 13 14 iOLXn, *S3 i 2 3naptfp:otogusfelauoe«uifatis. 

«tuodjadi petro.l^guftaret'bioere > qm Cuauis eft 

fcns.CogitatimicJnfrafcr caritfime quomo oilcctio 

t ncin^eftiaaomcmoziamcie^citarfpfrtm.piimu? 

acwrottottipCatobis ouectiorteCctibcte. quinilaliuo pt« 

ter ipf ius oilectionis munus a \>obis pftulate. <©,uoo ct go 

potui fecicatitate quibus toluiVetbis eomcnbaui. quattn? 

oucius lauoc lcmtis.$arocterc0ocatit)obisDili0o.ia^o 

bts e^pecto Ccite talcatis.^tccirafri ipCa 'beftfacaritas micl?i 

oebet.firiusigmiamfoititev acoeriejriguu toctbo? mtoiu 

«atu tcpious ipCcaumonco. no tam tJtilla magis aroeata 

t>f meierga CcocCiocriicognamcagnoCcat.Xcgitccrgo atq$ 

Diligitctquoopwptcroilcctionclcgitis.aobocIcgitclJtoili. 

gatis.JCotH eje oilcctione Cit.Difeetio mittitoilccrio CuCcipit 

mlcctio eftquoo tribuitur.oil cctio quoa rccdpenCatur. 

^pliritptologus. 3nripittrartafus. 

ammulfosiSIaudafotescarifas^abuiOTccogno 
Ccitur: "bt Ci quio ego in lauoe oicerc ccpcro . pieCu 
prio fottaOTis magis q> oeuotio 'bioeatur. tDwis 

cniCactojuaprinripiomuoic^fififrquinocarita 
ttm nobts aut "becbo aut facf o commcnoauit. <cat itas abef 

martj>rcmferif.caritasabiabaoctcrraCua coujrit.quttllcp 

caritateinnocetcrmojtepcrtuliftHftepcrcaritatenatfjalefo 
lumlibeterocCeruif.YJtcrq^pcrcaritatcferracclMcomutauit. 
Caritas Cola eft:que abinirio fauis oei miiot buius iIIeccb;aC 
fugerc.tjolupfatescalcarccarnis concupifcctiamcoljibcrc.ee 
Cioeriafcagere.bonotescontencrc.poftremo \miwt& pjeCe* 
tisTjite blaoimctareCpuere.ipCa cfepio ocCioerio tite pecpc= 
fuc moiti Cuaoenf m timct e.lj)anc "hi oilcrtionis paulus Ce- 
Ceratcuoicebaf.©Mi8nosCeparabitacartfatcc!?:ifti.xribu 

% i 
lacio . an aguttia .an perCccutio: an fames.an nuoitasanpf* 
riculu.au glaoius. g?pct o auf q: ncqj mo:s .neq} 1)it8. ncqj 2 
geli .neqj p:id patus. ueq? 'birtutes ncq} inltatia neqj fututa 
neqjfomruoo.neqjaltituco ttcqj p:offtoum.ncq3 tteaturaa 
lia pterit nos f cparare a caiitate cci que ctt in cijnfto itfu 00 
mino no Sro .Lp ic CponCus irt canricie cmtkomm: f ponf a ot 
mrtuteoilecrionis aomonet oiccns.ponc me l>t Ctgnatutum 
Cupet co: nm.pone me l)t Ctgnaculu Cupcr b:aclnum tuuj. q: 
f o:ris e ft tt tmws oilectio .oura ficut if ernus emulatio . QQoiq 
cteni biuctcs e^oguit.infcrmts aut necmoituis parcit.pile 
ctio aitt t>t mo:s f o:tts c&.q: Cicut illa Cefum catnis :Cic i&a af 
fecfumcocupiCctnfiecat nalis pet imit T>im eft ficut ifcttts e 
mulatio .q: r)i quos intus tt aljit ctficrari etrrno$ no Colu fo^ 
risblanoa rcfpuecc.feo taouerfa qucqj t aCpcra p:o eo quod 
DiligfifaoipiCceoo.cogittoIlciaie. Coufieeremus quotiam 
mactprcs per tounenta ao tegnu celo^ tranCierit . <Duialc; ce 

goincis"bimamo:isatCi(fecrcoimus:quo8 ptoptcr txu nec 
Ctbi pcpcvciorc^ictmus.CoCievucmusquio oimiCerit.quio Ce= 
cuti Cint.qua tiaCierint.cDmio Dimi Cctit "bicemus.quio Cecuti 
Cinf no 'bictmusCeo creoimus.quatriCierttauoiuimus.a6o 
na ifta tcpjialia oimifcrut bona eterua Ccruti fum.per fomtr 
ta trafierunt . Coucniamus nuceo: nothiht 'biatamus Ci ac- 
quicfcat nobis omia que Intiue muoi ftttreliquere.no gliam. 
no Ijonotem.no oiuitias amarcnon arrifere ptofperis. non 
condelecfariblanois.noncogratulariletis.lDomineimpetfe* 
ctummeulnQmmt ocutttui.^abbaelongenon oicamper* 
fectione.Ceo perf ectiouis incfjoatione mCtoieco .<£f cetteparii 
Ijoc etat amtcis Ott :*bt p:o amo:e etcrnomm ifta Cpemcrent. 
tftacalcarent.Ceo abtertfe tyis omtbus alactiter ao ^otumcut 
rentesmecmims tm e M pofcrant.ncctotmcntis. %tal^bate 
o s caritas ,i icco xkc retraljebat cupioitas nec f cttebat aouet* l 

i. - Citas.CurtcbantergomutnOum poftCe rclinquctenf . octmt 
ante Ce babebant.^eo interpoura Cunt tomtenta\)titttcrto= 
garentuv.tjel quo ttCittrio ijuncqucrercnt^clqua conftatia 
iUumOECpejticrent.3nterrogatacai)critas. piobata caritas. 
confuCa iniquitas.acceDuntiUia» penasintrepiDi.etquan* 
tummcntematuoiintusljultterauciat: tantnm caro fotis 
bulnera Cua ttCpiciebat. acceount et tranCeunt.atq; monen 
tes conf cOft Cunt.quo 'biuentes oeCiperio cueurrerunt.© cari* 
tas quomo o o i lli s Capiebas q> o ulcis eis f uifti.quos tata pto 
pterte fuftitterccoegiltt.0.uibus illos ao re"binculis trajtifti 
quo s mundo et per blanoi mcnta retrafycn te.ct per toiment» 
repellentcrpcrocretamcnnonpotuifti.Cucurreruntquiatu 
eos trajtifti.ftanCierunt.quiatueosiuuifti.peruenetut quia 
tu cos QiCcepifti.<£tuam inettinguibilitcv in ptecoioiis com$ 
ftrCifti.quia ncr ptobtis necptcmiis nccpenis bojruiporuifti. 
3fta quaCi qttcoamf lumina inunoaueruttt. $eo tnultaf lu= 
mina ct aque multe ejrtinguere caritatem non pont erunt . 
© caritas quio oiram o e tc . (Dmomoo o lauoabo te.^i Cape* 
remte:appteciarerte.#iCcitemquanti "balcs: ptetium ap= 
ptnocccm pto te.#eo fotteejrceois anguftias mcasmec in= 
ucniretuttm pjcfiumpoteropcncsme. Z>abo tamcn quoD 
fyabcocttotttm qttoobabco oabo:totaoomus mee Cubftari' 
tia pio te commutsibo .TCo tum quo o eft in bab itaculo cotpo* 
ris mci:totum quoD eft in Ijabitaculo eotois mcipzo te oabo. 
cum totum Dcoero:totum quaCi mctyilum reputabo .©mnes 
oclectationes carnis mecrioamoitates coiois mci pio tc libcn 
ter impcnoam /bt te Colam babere.f e folam po flfi ocrc "baleam 
:ffttCo!amid>icatio:.tofotat>riiun.ru Cbla Cuauioi.tu Cola 
iocimoiotamplus oelcctans.abunoanfius Catians . tutiits 
Caluans .felicius conCeruans/Hliis criam annunciabo De tc. 
*>ic michi o cotlmmanfcquiD magis eligis.Cemper gauocve 

% ii. 


tumlpc Ccculo An\ cffe Ccmper cum oco . dD-uoo plus oiUgifr 
bocpottus eligis.Huoiergo lotaut coaigas oilectionem.aut 
no oiferas electionem.^i mitous ifte pulcljcr eft: qualis pu- 
ta3 cftpulclnitUDo:"bbicrcatoi munoi cft. i)iligecrgo "breli* 
gas.oilige meliusbt eligas talubuus.otlige Dcu/btcltgas tt 
Cccu oeo.<£rgo peroilectioneeligis.^eo quoplus Diligis:eo 
eifiusperucnuccupia: tfeftmas"btappicljeDa8.<£tgopecDi 
lectione currist p er Dileccioue" appzef jcnois. jte quo plus oi* 
ligis :eo auioius amplctaris .<Srgo per oilecrionc f rucris . toi 
ocquomo totum tibietr oilectio.JpCacaelccrio.ipfaecurfus 
ipfaeapcrucnrio.ipCaeftmanfio.ipfae bcantuoo.l3i!igcer 
go Deum.cltgeDcum.cunc.appzebcnDe.poaioc. fruercjam 
inquis clcgi.quabiacurram "btpcrucniam. perbiaj ori atr 
iituraDOEum./ioupou*ummquts*biamine^pcrtam Colua 
artrere. IDa Corios me aberrem. <£\\ b. is quiin "bia Deiotn unt 
currc t rttbiam oei .o^clioies foctos Ijabereno potes in \>ta £jp 
illos quitam otimcuatrrecuntin ca.t per longacurrenoi ejt* 
pericntiam t tta labotis .ncc errare ttment.nec oeticete. <HXue 
eft ergo ais bia oei .t qut funt otrrentes tn ca. Becre funt bie 
om.tiufti ambuIabuntineis.3ufttciaergo cbia.ct ittfti fttt 
qui tn bia otrrunt.cgf ntfoitt moucatte q> ambulantes no* 
minottterumcurretesoico.MociterambuIareipfumccur 
rcre.^icutillefactebatqutoicitbiammanoatotumtuotu^ 
matrri.<gtalibi.25can immaculatiin \tia:qui ambulant m 
[cgeom.bfioeminteltigasambulare totrrcrcnc beatiotem 
beatts Ce otceret fi tllts ambulanttbus ipfe cuntrritrct. ^a5S 
crgo bianv Ijabes forios in bia .Ijabes fjereoitatem in patria. 
Ijabes qua pergas .cuquibus pergas quo pentias . \>bi requie 
fcas.quapccgasiufticiam.cu quibus pergas amantes ctfe* 
ctantesiuftiriam.quo peruenias.etinquo requiefcas. etau<= 
ctotemiuChaeetfotttcmbire./iulla , biaiuaiciarectioj nulfa focietas iufto^ mclioz.nulla rcjjes &o tracjuiliun.pctge Cecu 
ruspetgefeftinustoljelocitecpucnias: felicitcr tequieCcae. 
<£itopergereeftaroeteramare . irioccrgo quomo totu tontt 
tuu cjt caritatc peaet.pet caritatc :"bia eligis.pet caritat e tiaj 
cun i8 per caritate ao ptiam pct ucnis. tots Ccire qt no niCi per 
catitate:THaiuftitieeligi8.g>i quiscinquif oit8;>Diligif me Ccr 
monts rneos CeruabiM>e ipCo aut Cecmoc alibi oicitut . ^ct 
mo tutts Tbifas eft/£e qua ittm pCalmifta.toia inquit "betita 
tie elegi iuoicia tua no Cumoblifws.^i ttgo Ccrmo oiti tori= 
tas eft per illS "bticfi cAntatem 1»ia toerifatis eligtfut . pct quej 
Cetmo oftitmpletur.erffocaritaecligifbiatuairie. 0co nu= 
quio tfnemitatc "bta ittfticie no cligifur :t Cinecaritate cmxii 
2tuoiioetpCiu8pCaImiftcquooCupcriu8 comemotaui tetti= 
moniu quo otritbia manaatoi?. tno% cucutri cu oilafafti coi 
meu.<2V:tio eft ent coi otlatatu tuCiamojefetues.cot acaritate 
implcttt.pcrcaritateigiturcoioilatatur. €Ot» oilatat o Wa 
iuftitiewtritur.per caritateitaqj eligi8.pcrcaritatecurrt8. p 
carifatemapptc^eoie tfruerisXSeueinquitioljanes apofto^ 

Iu6 caritas eft.r qui manet in carifatc in «o manct: t ttus in 
eo.<2Vtiigttut caritafeljabef :flmm babetDcum poultttin tto 
manef © bona carif as pcr quS ftum d tligimug. amm c(tgi= 
mus.ao mim currimus ao ttu pucnimus a um pffiiemm. 
<2V'iio ampltus oicam »tecattta8.aucemtcoijrim1>iatti.6t 
quia Citcipfam "biam fci oijcerim. fortq? ficraritas tu 'bia cs. 
#eo4ion C iatf alie "bte fu T&ia ee.^tolntc inquif paufus aplus 
<grcclkntiote ibiam Tjobis amtonftrato £>e te tni btyit © ca= 
ritas fu es naq? Via fuperctf ellce "bia Cu^etemine». inae oi^ 
ftotf as airiges /bias rccf as ofteoens .%u ce capuf 'bia^, rccf a 
rum.OmesTjicrecteabte^ecufttittfc recurtHf. /lapjccepta 
tti Ut Cuf ettts quc omta at epeoenf .♦ in fe pfiftuf. xu cs pte 
nifufc iufticie.perfectio legis.coCummatio 'birtufis. agnttio 

% iii. 
m i tteritatis Aria igi£ ee tarita8.<2Mtalis "bia. S?upcrcreellee f« 
fripies.Dirigens.t perDuces.(£Xue l5ia.}£ia Ijbmis aa DeiurtJia 
ftei ao fyomies. © bcata *bia que fola pmerrium noftte felutis 
agnofcis.lEu Dcum ao Ijomiem DCDuris.Xuljoniicm ao ociS 
Dirigis.3lle DefcenDit quaoo a» nos 1>enit./i08 afccDirn? qui 
90 ao iUu intus./tec ille tame n«c nos nifi per te ao altcrutrit 
traftrc poarumus-Xu mcDiafrir es aDucubs tonfilias. Difum 
ctos forians.i tatum oifpares quoDamoDo coequans. ©cum 
l^umtlmns.noa fublimae. illnm ao ima tratyens.nos ao fum 
ma erigens.^ittameh 1)t necabiecta feD pia fitcius Deftttio» 
nu fuperba feo gldiiofa (it noftra eraltatto.GOagnam ergo \>i 
fyibes caritas.tu fola Deum traljerc potui&i oe cclo aD tcrraSt 
© qpfoif c eft Irinculum tuuj quo t dcus ligari potuir.t fyomt- 
ligaf us Irincula ini qutfatis Dirrupit ./icfrio (i quiD maius in 
bmDe tua Dicete po(fim:<$> 1>t Dcutn De celo tcaljet es.i Ipmiem 
DefeftaaDcelumeleuate8.a?>agnal3ittustuaT)t pet te Ve^ 
ao ftoc fyutniliaretut Deus.t l)fq3 a& I|oc eraltatttut Ijomo.Ca 
(i»ct Dcum eje femina natunt.infantem pannis obfitum/ba 
gientemincumsXuggentcm1)bera. Jjefpicio poftca compic 
l;mfum.ligatum.flagcUis cefunufpinis coionatum.fputis il 
litum lanceatmn.clauis firum.f elle t aceto potatum. ittit iDi 
gtta^DirapaCTum.ttameneue "bclilla oignacefut : /bcl ifta 
pat ct etur.ftcau&m qucrimus aliam pactet folam caritatem: 
caufam non inuenimus,© catitas quantum potes ft fatum 
inualuifti erga Deum ^tomagis etga tyomines.^i Dcus pio 
ptct fyomtem tanta perfutit.quiD tyomo propter oeum tollcra 
te ittufabit.#<cD foitaffis faciliuslrittris Deum cjp Ijominem. 
cif ius pzeualerc potes Deo fy tyominiquia qtto magts bcatum 
comagisDeoeftDcbitumate fttperati. Irjoc optime tu noue 
tasquelrtfarilius Irinceres p:ius illum fuperabas.HDljuc 
nos tebelles Ijabuifti quanoo illum tibi obeDientcmDefcBf L »atctue maicftatisttqs aoinfitmanofttemoitalitansfttfci 
picnoa ocfcenoetc coegifti.Sloourifti illumtteulis tuis alltga 
tum aoourifti illu fagittis tuis \>ulnet atu Hmplius puoetct 
bDiem ttoi tefiftctccu tc 'bioctct ctid in oeu triupljaffe. s^ulue 
rafti ipaulbile. ligafti inmpetabue.tt aritti incomutabile.etct 
nu n fecifttmotfale. l^ec omta f cciftilbt oura cotoa nta cntoli 
tes.t iTenltbiles af ectus ppttgetes/bt fe a cozpote fuo tefolue 
rcnf .t facilius ea fagittc tue penettatet. /lec tcaOTuj Ijocfcnfti 
Ct)ulti eni ftc a tc fupet ati fitt. CQulti ia manus tibi ocoetunt 
#)ulri iam in pzecojoiis fuis fagittas tuas infiras potfant t 
•Itius aoijuc cas infigi oefioetaf .Belectabilitet cni * fuauitcr 
■bulnetati ffit-t plagas fuas fe perccpiOe nec oolent nec ctube 
thmt.© caritas quata cft *bictoua tua.bnfi piiustMlnctafti. 
t pet illum omnes poftmoofi fuperafti. © catitas lauoaui te 
fttum potui.multu? cogtto mecfi Ci quio aofntc fit quoo t lau 
oem tua erccllentius poOit oici./letcio cni ft fojte maius fit te 
Ocfi oicete an oeu te fupeta1c.©uoo Ct maius cft ctia \pc libe 
tet t f ioucialitct oc te oic£t."Dcus catitas cft ,t qui ntanet in ca 
ritate in oeo manet t oeus i co .2lubi Ijomo t ne aplius paruj 
tcputes fi caritate babes.Suoi quia ocus catitas cft. pfiquio 
patfi eft ocu m fe manetem habete. iCantfi cft catitate p )Cuoe 
re. A>eus ml caritas eft. l?oc ptiuilcgtu fola earitas babct :Js£ 
oeus otcafut t (tf.ica "bt nulli alteri fpcconuentce poffif. fim 
eni Oicitut ocus fju nilif as cft.aut ocus paticntia eft. ficut 01 
titut oeus catitas eft.<D.uia cu bmis"bit tus oct ooml fit.nulla 
p:etet fola catitate boc l?abet."bt non folfi oonum oei feo etia? 
Oeus oici poTit.<Caritas afit ioeo oonfi oci cft quta fpfiOanct* 
ji oeo oatut fioetun.ioeo aut oeus eft qt ioe fpfis illt a quo oa 
tur*fubftaciaUs eft in eaoem oeitatc t coeternus.Brliq igitut 
«ratiaa oona largtur ocus ctia bis quos repjobat.^ola aut 
«aritate: quafi fc ipCu bjs tatum quos oiligit in piimfi fcruaf . 

% uti 

— (N 
— O 

— CN3 


— cr> 

— tH 


= 03 
— r-i 


H 


— K£> 

H 


I 


= in 

— rH 


1 


= ^P 
rH 


■ 


= 00 
— rH 
= CM 
— rH 


' 1 

■ 


— rH 

— rH 
= O 

— rH 
1 


=— o\ 


~ — C® 
=— ^ 
^—KD lO ■■^r m CM M u 


, emm igitur eft f os jKopii? * quo no cotcat alimus. qt Ci« 
me.oicf u e reltqua tona gra^.lji etia qui pcr "bita rcmoba a fco 
aiuw Cut./mnutp percipiut.eatitate aut tmUue babere no po 
tea.uoquicutBiUaljabetnd iaalicnusefta&o.fco ipCc ieco 
t feus t eo manet.^icFamflians eft oeoearitaa. *f ipCe maCi 

oncl ? abercnoht:Dbicarita8n6fuerit.^tqui8inquitoiligit 
Sl^ m0n T c " C 5 uab ' tt P atom «wsaiiisetett.taoeu>c c 
memuatt maCtone apuo eufaciemus.<&i crgo caritae tccu c 
Jemt teus ao tc t manctapuo tc^i tu rcccois acaritatc rccc 
t-lt Ce f/I* no ^ matteta P ua f e ^tMritatcnu^l ? abuiai: 
?,n?5 C !S r ^ aorcm *J«tapuof<: .^irarifateceptaoc 
Ccru ^:iecemtau8afc.§iincaritarcccpfapmanm:oiu8 tc 
wjelttpmanetapuo tcxCaritasocmaiclaffuoicCanat. ca 
I!f *£ §§£? 0tm JS fa ? 9 ^tirpatcarifas oim Wrturu oago 
eft.caritasment e tHuiatconCciam m«oat .aiam ictificaf . o e 
utn oemoftrat.Htam in quacaritas Ifabitat.Cupbia no iflat. 
3fnutota no ttuaftaf.^rano oiatpat.trifticiamalano "beicaf . 

#3 <?r l ^ a : fe P! Emoae ft a -3«ao«erCt8CecuratniCperis 
nes.Cua oibj tbcccr tpartics.no times topig. mamtope crpe 

puemat .qnmuoureltqiwf.qnCcaoalamaoat qnt,crapace-i, 
uentat CcpcrcotCurCtil?3bet.toeGoefiuinCupnaeIeuatu. &i 
4» ambulaf. Ci qfi fcoet.Ci qft a 2 itXi qfi qVCcitqu^uio cgerif! 

2253 ^ a& Dcl am02Cm P^Moqui oeCiocrat 
altos ao cantatem e*l?o:taa> CeipCum u^amfttSriSSomf 
bus comenoat.q> ourris amot tti.q) amarus t S imour 8 Et 
~f 1 ftt at."S>eri»t ^uius mitoi gliam.Collirituomc at guit.t $ ftul 
tumCitini^quctraCcuntfioucialjabcrcoaeoit.a^itatutcc 
citatc Iptm qut JiccoiIigftt.(*)if atut quomo iam ouoiftniuer 
Cab^traCitoaatcaouca omesno ptcnunt. ©ibj eftimat ou 
ceeffequoo CibiCapit.otbusplacercquoo oiligit.oibu8 mani 
feftu quoo cognolctt.3fti8 tuoiciie catitas Cepjooit. cteosin 
quibus ifabitatno ColuminrriCecus fcolutateCeo * foria puet 
CationeoiCcermt.ljoc tattn tecaritateoicfu eft.ettameaob.uc 
te mitate oici fofeft.t tatum oiccoum cft 0} tum bidno p>t eft. 
<2Utio igif o bonacaritas.oearacaritasrquio otgnu oicalau* 
oibj tuis.Cet ce poft tat a piio^ pieconia nicljil tt te oiceie mea 
paruifas ptumttct.Ci "bn$ oe te oici Catte ptuiOtr 3Hafc $ igi 

rurnobi8ooulci8tCuaui8carita8.oilataco2nofttu.c]cpaicoe 
Cioeriii .oifteoe metie noftre Cignu.ampiiftca coiois noftri ha= 

bttacultt^tcaperepoattboCptte^maCoiemeeu.Snfunoatet 
©itTuoattemcojoibwofttispcr Cpm Cctni Cuutcocmptotno- 
ftet \wicu8 * Caluatot ieCu« dniftus f ilius oei.ta ipCecit patre 
aonos^beniteoignetut.tmaCioneminnobisfacere. <0.ui ett 

eooc p« t CpuCcto ^iuit t regnat oms per omia Cecula Cclo^a 

0jrplictt oe laufc catitatis. 

prnctpttocCubftattaoilectionis. 

uortotanuftoilecrioneCermone Ccrimus. nefotte 

fcirilfet in coioibjnris tejrarttCcat tgnieflamafa 

cies autfotupfumes autpurgas tofu<£jreo naq$ 

totu e qd tonit e.t fofw q6 malu e cjt eo e. bn? fos 

bilertiois imsCaliee.ouosriuosinfuoit.Srtcft amomtuoi 

eupioitas.Sltereamot cri:carita8. 0)coiu qppe eftcot l;ot8 

tm fos amoris etitpit t cii p appetitu ao ejtterto ja oecurrit:cu= 

jrioitas oicitur.cubcro ocCiocriu tuu ao trtoia oirigitrcaritaC 

notatur.ergo ouo Cuttiui cj oefoteoilectionis etnanat. cupi 7!"I* 
— -^— ^^^^»^M cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 o ~ •-, T- [-,) <jO' l!_1, J 

~^~^H 
— B 
Hl 
o^ ~~B 

3 
--j ~~1 
=B 
co — — B 
■yp ~~B 
h- ~~B 

° ^ 
~~B 

H- =fl 

■ 
flffmmW 

12 13 


II 


h- — B 
^~~E| 
h- — B 

n =B 
^^_~~~ 
i-- i ■ 

o^ — 1 
M — 1 
M- — 1 
00 
h-- — 1 
— 1 
i 

o 


y ;:* caritasu otm malo^ taotje cupioitas.t oitn bono^ n 
Ofcr caritas. fijc eo igii; totfi e qd bonu e.t totu qd tnaltl c er co 
tft. ©.iticqo ergo ttto^ttmajjnti e qti t nobis e.t e;r eo totu e qi 
ejc nobts e. tjoc autamoz i . ©• ute e amoi . 6t $»tu e amoi.aut 
*btt e amo2.6t f mo ori oe amoie loqtut. jftfiqo Ijoc negoriit no 
porittsilto^ttl: cj ptQrfQcta -p&ituect pfucrut. <&ccc $ tnulri q' 
cius mpfteria ^^letesiuj^it^^aua q a 9 t)crba t meoiu $ 
ferre no erubefcfif.©.uio igit nos farim?. jFoiftta rnulta f #bi 
tatefrotej(ractai^beani?.qno1)malartnur amoie ioifatfi 
fotrnare.que * ipuoici aliqft nos poOTut fine Twecuoia in Tbbis 
eirpurtrf.^j aliuo e iueftigaretotcwtjf eraoice^Hltuo crfruta 
ri ao tnciu Vn l&tua t tjcritas tto amti.fias igi£ iucftigam^ f 
q:imus l>t lciam?:* frietcs caueam?.qd itti iueftigaf t>t friant 
f? Cciat 1)t fariatrqo tlEuo i nobis fif .qd oefioeria nra Ck mnlti 
pfyaria oiuioit.t coi \mu i oiuerfa oeourif . 3nnmim 9 aiir fyoc 
aliuo no eflTe pieter amote q* m Cit matus coiois fcdm naturi 
figuIarisal>nic^-fcd?actioneautOiuifiiscufe tot&matc mo 
uetioeft ao ea q no oebct cipioitas oicii. Cti toto oioinat 9 e 
earitas appella^3pfti igi£ ijuc coiois motii que amo;e appel 
lamus.q oifinitioe figuarepoterim^.tgiTpeoit nobis pzopiuf 
itueri rit ne lateat.aliqtentts t no (cia^ptopterea^ mc cauc& 
tuncu nulus e mc appeta^aut tuenia^ cu bon ? oe quo t cnm 
mahtsetatamalatjeniut.tcubonus e tataboua pioceout. 
3p;(t igii quo oifinim 9 . Jnutftigem^.pfioeren^ qt occultu i 
qfi qiitur.quatoqj tteri 9 collafu eftttato magis t \)trac|} parte 
coioi oftatttr. ^ffi^ ^ioe^ amoirt amot e oelectario coiois alic^ 
ao aliqo ,ppf aliqolDeCifiiu t appeteoo:t i pfrueoo g^uotti per 
oefiditi currea.reqeies p gauoiii. fc)ic bonu e t Ijic ttialti e tuii 
coi buanu.qt nec aliuoe bonu es.fi bonu es nec aliuoe malit es 
#>i matii es nifi qp tiel male^el bene amas.qo bonu eft./ia ci 
i- 6 cft:bonu eft * U m io qi bonu e male amacuUo bonu nfi eft, thocmaweft/Jgtfnet q"amatmatuf necqti amat maift eft. 
nec amot quo amat malfi e.^? qo malc amat malfi e.t boc oi 
tnalfi cft.Oxoinatc etgo catttate t ia malfi nullfi e.<*)agna te$ 
?meoate'bolum?.f5tttWlCii^qot)olumu8.©mp8DcuiBqui 

nullotoigcttqiipeiflitmtl&erflbonflMuecoc alicno acctpe 

pot quo ctclcat.qm cjc ipo fflt oia.ncc oc fuo amittcre quo oea 

oat:qm i ipo mutabtlit puftflt *muer(a.3pfe rationale fp? cre 

auit Cblacatitate.mtlla neceOitatCbt cfl fuc btttuoinis parttci 

pem facft.poaro "bt ioe act? eQj tata btttuoine pf rui f ccit.3n 

eo oilcctione fpale patatfi quoSmo pcr f?ac fe.ificae ao guftuj 

Oulceointe itetttc qtin? p ipam irioelj otlectione: we f cltcttatts 

iocfioitatc fap&ciqj ifatigabili ocfloato ibaart. ipcr otlectto 

nem ergo copulauir fibi Oi? creatura rationale: tt ci fep ibae 

»o ipm qtto bttficaoa eratbonfit cicipo quooamo p a9fertum 

fttggf t-t oe ipfo p oefiocrifl bibcret 1 1 ipo p gauoifi poffiDctct. 

g>uge o apicula tu je.^uge t bibe oftotis tu tenarrabile luaut 

tate" .3 mmetgS t rcple qt illc Oef iccre ncfcit ft tu no itipias faftt 

Oiie .3 obete crgo t ibae.utme t f tucte fi fepitern? guft? fuertt 

temtnam fctitu oo ctit fio ia puoeat nos ncqj peitcat oe amo 

te f cciftc "bln.flo pcniteafbbi tata\>tititas./lo puocat"bbt ta 

hs botufta9.3git: p amo;g fociatae frtoti fuo acala toahs fo 

16« i oilccttoie 1>iculfi qo ligat %txot<& i ioipffi.tttttp fcltaus 

Bto fotfr? #pt qb" «ia *t toiuiOt focictas t pcotoia pf crta ytxo 

bUft betec' geiat? e nejt? i catitatc oei t $n W p cantaf e oet oes 

\>ni cohctaet.pct caritate ,pvt oes ao tuufbnfi fieret:Jt q>oe 

Ulo 'bno cui oes tbaebat qfq? i fcmctipo tto captt ^lmt^ atm 

f crti* P caritate cbtifti i alto poa*ioct:t bonfl otm f tet tottt f tgu 

lott.(Titoinatecrgocaritate. d>uio e otoinatc canrate.&i ocit 

oetifi e amw bft cunat.fi gauoifi e btt reqcfcat.eft cnt atnw ft 

cut otctfi i oclcctato coiois alic^ao alujo ^ppf a liqo .oeftOtu tap 

■pttioo 1 1 fifmeoo gauoifi.p oefifiifl curres:t tcqefces p gauom ^M 


— (n 
= o 

= CM 


■ 


= & 

— rH 
= co 
= r- 

— rH 


■ 


= ^O 

5—1 


H 


14 15 
— 
— rH 


1 1 


= <M 
— r-i 


H 


— rH 

— r-* 
— o 


•CTi 


00 •r^ \Q !'•;• •^T m <>j u 
; 


Curres ao illua.rc^ s tillo.3o fr aut f quo.2tuoite Cifo* 

5 C S ^^^!!* 1 qwocurr ^ cbeatamo ^^rauttquote 
qcttat^ g ji a qucai: ut qamari bn autmakjoQuUoeft oe? 4» 

••^.^ai8CUp»iio8e:p»ejEBii?i^rtatio84iul5 
.,».**« »M|UMt. wt uacnu cumt.gauom reqefcif .tmo»rqo 
g««u^mfojmee-:qzCc>r^e.ttcc^idu1morel)arianp6c. 

^eCiocrmautmo^mutabilitateXufnpit.eturircouoftco 
tmct 1 *no:C i irnas Cpce repnttt.©ts naqj oirfJ» aut fc illo 

^mt-muo? fjeat icurCu oeCiocrii nrit ef oeCiocriooYomataVa 
titas.amotn^poeCioeria.toeoeotcaoeo tfoea oioinate 
currt? potl>eococurri r :qn oeipCo aeeiptt:lm eu oifigitctim 
oeo curatqn e^oiatati t nullo poicit 3n oeO currit.qn r ipo 

2?Si3S?-? Camte M> f ectu sauoeatea* timo -bt eu ftfe 

SUSy 5T? * Coau *"*** ! > abere Wcat.^ in 
^imu no pottrt 1 tymm fpe$ 1 f ioucia Cuap&ituat bcc Cat Ce 

cuoo q ao^imu pttnet ioeft oc ipo tu ip t no i fpm . fonil e(J 
cumtqn iCpccft» fons oet opep aDmiratione-t lauoe-aroe"ti? t 

f o:maret.3n muou curreWi i ei? oclectttioib? fep redefte M 
l®i? tnate el * , «jftttflrtfi oeCioeria currafoeoeo.cu«o 
MtMotjWiio no t>ima.I>e muoonec cu mu» 
ncc t muou 1 1 Colo oeo reqWp gauoiu .fejec e" otoinattVan? 
tt 8 1 pteter ipam ome qo agitur no o*xmtac™m?aw 
otomatacuptoitas. «^IWtDelttlift^DiSSS» 1-<K V: &• ■ Ctaotticitms taquibus regibuscaptafuerittfieturalem 

qc babilonis ftetit iit biuio incapite oua^tiia^ ifc 

uinatione queres. &o oe^tera ei? fcta e oiuinatw 

Cup iHcrfm.Beje acjlonis qui e rejt fup omesfilios 

fupbieftatibiuio.Wfuosretfncat.teosquiaoejc 

tris poncoifutejtpugnct.VtobCiofoneotoinata:capiat tnlfc 

ra rjicrFm.poneoo atictes cotta pojta. ^umapctitUuot per* 

f|antaIriulma\>eti.ljiettmortagcntia.pncep8pjouicia^.mt 

tis ceCetuc noibj.jntcr oes totius mttoif amoftmma tit pto » 

pter culttt tmius oei.tu pjoptcr fctm feculare.3Dtcta e folima 

lu?a.T6ec^et.g»alej.3ebu8.feje[pa.ciuifascircitftacic.ferbs 

perfectioecojis.^auoitiliniuerfeterre.jteciuitasoauio.Ste 

ciuitas T6itatts.3nt>acpjim? oicitur regnaffe leobius. 

ofue'bicittiterfcrit5iooniCeoect?reffet)iertm.poftcafi- 

liiiuoa cjEpugnaucrOttceperutbierfm.percutieteftB e« 

in ote glaoii traoioerut ice*oio . }Deitt (jabitauitiebufeus cum 

filiis bcniamin in bjetuCalem roccoetc tpe oauio cjt- 

pugnauit ea ejtpffis iebuf cis ptct otnan 

efac reje egppti pofttpja oauio piim? t)iertin C poliauit 
no tri Ceo Cub feoere pacis ingreu"us in oolo . 
olmtoott ioas rejciCraet.^pjcljeoit i belto AtinctuamaCia 
rege bjcrfm. q' fimes occini ab eo:appuit ci t)ierfm. qtta? 
ipCeoeuTujr4tapojtaeu~ra|>m\)f^aopojtaanguU.Cpoliauit 
$ tcmplum ac oomum regis. 

aCim rejc Cprie t pfjacce rejt iCrad obfcoerut IjwuCale tj"e 
actjar rcgis iuoe.g>j p tcglapljalacrar rege aCt>rio£:qui 
interimccpitoamafcum:fo(uta e obfioio 

oftmojteioCiepljarao necfyaoigrcflus bicrfm ferit rribu 
tariu fibi rege l>icvt'm.t ipofuit tcrremulcf a.c.Ubias ar 
gcnti etVnatnlibiam auri. 

abugooonofot T&icto rcge egppri.afceoit in I?icifm ctci= i-t 

I jj it m ca i oad>im in iti tietc *beio impo Cuit <i tribueimt :aam> 
lero ac tccs pueios Cccum aboucms 

ecuflo aCce"DitnabujoconoCo: in incrCm.igreausaurcnt 

Cub f eoe pacis:rupto,p nuTo ioacln regcmctt robuftiari* 

mis occioit.tegf^ teto crrra muros pioiicif ecit inCepultum. 

ercio aCceoitt obCeoit IneruCale.Ceo ao pCiliu Incremic e- 

greGTus e(e ao cu rejc cu m f e ac totn eomo q* (abepit eos t 

Cpolias Domu d ni ac comu cegis qd oece.ntlia trajcit i babilone 

uarto aCceoitnabugoamoCor t obCeoit IneruCale cotra 

cccerina tcaCjreu*o:em iuCmr^oi.poiro reccoesab eami 

Citnabu^aaanqut cclrrurirteplumacauiratcm mcircuitu. 

empncartatcrCisquiocbus itictuscft regis perCarum 

miCTua abco"bagoCus picfcctus region% trafffumcn 

fufrate.quiinjreu*U8ln'ert'm.teplumo,uoanupcrrcparamnt 

f uerat poft rcaitu ce captiuitate babilo nica : Cp oliauit illua qt 

iobanes Cumus Cacercos p:ouocatus afratrep:op:io icCu no 

miue qui Cacercotiu ambi jcbat interf ecit eum in tcmplo . 

oJmjitcmatetaDiimajuiptljolomcusCotlfer DieCab* 

bati Ccies ea oie iu*o s arma no moturos:aCceDit i bje* 

ruCaleCub Cimulationc Cacrif icaoi cco celi. bbigrauc aanum 

iuOeiCuliuucrat.namultos Ceiuccai jarijim captiuos tra* 

%it in egpptuquos beaittoni erpmes a neffociat o:ib$ mtio* 

num oiftcacti Cut t DiCpccCi .ac per b lccaptiuitate licet no f ue= 

fitgcneralisaiffuCiusaiCpetCi Cut inatioes.twt artib$aplo$ 

legut^ufcos oumifl"ciluert'mevominatiocqueCub cclo eft. 

ntpocbus eppplyanesctipercuCiCCct cgpptu.in 0>to afce 

Dit inljiet fm t pto oiuiCione ciuiu aa libituf ecit t ca: i p* 

eufCit multos t bjerFm .replum ptopb, anauit . i lugebat omts. 

cu^teDuOr^iegpptutetrettepuICuspernucios romano? p* 
bieniu tcDttf C iCrt*. f actoies ei Cui appucrat et pattas t erplia 
uit teplum menelao aucto:e .tolles baCa t lucctnas. mcnCam ■ 

tt*maniauwam.ttcca\>eueabl!Knuittprfuit ?o)lum iottie 

olipiaci in teplo .multaqj alia malat ccit ibio .inttooucee tu? 
oftmoou antpoclnts :cupatoi obCcoit buiftn getium 
ac f coue iiit cu iuocie quiappetuetiit ci pntae.Cco l)ioe» 

munitioM lori.tcaCgteuue tuCiuranoum:oeftru?ritmurum. 
cmp) i e iol? ams bitcani antpod we pdtbjcue obCcoit ljic= 
tuCalc quaobte appetuit bj>tcanue ouo e loculoe cc octo 

arcwtanti bue Ccpulci u oauio . t «eoitccc.talcnta an%oco "bt 

abobCioioncrccctttct. 

oft bec atetba tejc arabtt obCcoit bier fm co truptus ab bpr 
cano banc obCioionem Coluit fcautus ou^ t omanomm 
i Ofus eft pmtpeius a comanis qui auoies oiffetione f t a 

tt u atiftoto li t bptcani pto Cumo Cacet totio manu *baUoa teni 

«t8.tatiftotoloincuftooiacoUocato:obCeoitlnett'm.irtquafu 

it oiflentio intet fautotee ariftotoli ct b, ptcani . "fen opcf acto^ 

lnrcani"btbeminttauit.ctiCTuente8tomanip:opbanauetunt 

templumcquieiupwtiribueftabulatie .ptopter bocfacrum 

Cempec oecetcro\>ictue cftpompeius .inomnibue antea "bi* 

<tot.quotomanifeuetCoatttbigonueau]ciUo tcgie pettljom 

Ijitfm ejtpugnauit.t i f oto oimicatu e itet atbigonu t bytcanu 

oftbec bct otte rome coionatue eftin regem augufto et 

antbonio bincinoe affiftcntibue cui "benienti aftitit atin 

gonue tpct ftuftr atotiae oilationce t ccufauitoccuiTef e focio 

TOttOe bet ooee.t Cociue ouje tomanotum obCcommt IneruCale. 

incaptaromamCeuieruntinearenifctttetamen pto iriribtte 

berooe.<IMtio putabae iuoeafutut um quanoo calunioCie "bo 

ribue faluatotem futtm accuCafticum Cubomatoe teftce con 

traeufatfoptooujcifti.qnmultiplicitcrmocetiacmaCuetone 

quitet iUuCifti rit tolie tuie peOTimie aouocatu tuu ejEtcttmau 
pftulafti.tauctotemCalutiecIamoCielinguiecrucifitifti. 
toeruntamen cjcpectata cftao pcnitentiam pcc.jtlii. annos* 
■ ' 

I 
ii 

poftquos clapCos euioefer pioba ft i q toeu g^ficfrw&aifot e, 
J t yTff^ ^^^gf>Ucia.quipoamottcc^ifti efiam Difci 
tMlosCuospcrCeqttindceffatti.Donec piperato^ romanos 
titu t"baCpaaattu.circaaata bjet ttn *balio tlntDi^ coaguftate 
pioftratafuitfuoitusaotcna.neclapisCupcr lapioe reUct? 
eatctttpoCitusf uecat.oceiCt Cuf iuociac"bcnuoari t» "bniuec* 

CumotbeoiCfiri:tt£cpccu"uceisifjicrCmrcgrcoi'bC(Kil?ooicr== 
nu Dte quereparata f uit ab Jjelpo ao:iano .t^ac b. elena t6&*ti* 

mmaticiooucfts gcccispoputattit.rcplcs regna gete grccoa 

wceuu tp:i'8 cofotoe rcjc pCajj, t bjectrm pote"tcc ingreffus 

, r *j? , J« ttiro^f ea iTfecif .jacfaria priarcfjacu aliis capti 

uts Cecu t pCtoe tra^it lignu nre"rcoepfiois aCpojtas.cracli^o 

ipatojnuoamonocf?eIitapCecut?coCotocfpCtoe-attce-tpttaf* 
cija ai capttuis Tiieto: t btettm t eDUjtif .potro f ecuef e f arrasrc 
no^pCccttcioe.eradi? ctuce m$ abjetfm pftatinopolt ttaftu 
ltt:ante$ Ceatnoo Cub ipCo capecetut. 

aulopoftCurrejtit maljumet tpCcuoo.ppbjt iCmabdita 
*i*u m t , c ™ oc a il*catw fegna Cattajfeno$ q p bieniu obCcoe* 
wtifterrm.tcaptapoaeotrutifttttute reotgetes cljiiftianos . 

uatit pplaeuitamifoii d^mamtatisp?.c<a.fetet.jt]c. 

anos gooeft io? Dujelofy origiecu bar 6 iteatiott regnoa 
"beme8b.terrmarmi6Cpualib5Puo pugna aggreff? quofioie 
^ceCfionaltternuoiftpedtbypptmfiDcliu ciuifarecircuire *fti- 
tutf p ccclta^platos .tcapta e tncrttaAmi.pD? iulii.feria-bi M 
tatacIaoeiffecfo^^tipoiticibjfepIttjCqjaD cquo&genua Ca 
gutsocnCoif aCctoetcf .tcoaitttt^ereiclafitt? m% go&frio? » 

ouiOtmecotaointts ons oamaGciDeftrujcit buillttm. 

I?ierfmcu popitlus f ioelium motaretut in obCioione oa 
tntace. ^tnis « • 

r 


t 
cm 1 : 7 s 9 _ 11 12 13 14 15 


I I cir. 
Illlllll 


IIIIIIIM 


llll|lll 


|lll 


llll MM 


lll|M 


III MM 4 5 7 TTTT 

8 TTT i o 11 12 13 14 15 16 ^^^■JPI^^^^-^-^^^^^^HBBIIH^^^^^^^^^^H 


— 


♦ 


^H— 
H 

^H 

^H 

■ 


* 

^ 


■ 

H— 


- 


^B 

^T_ 
■^^^ 

' II 


i 


1 


- 


■J — 

f 

■■ — 


; - 


■ — 

H- — 

_| — 


1 


1 ■= cm 1 : 7 8 9 _ 11 12 13 14 15 
I I V cm 4 r 7 B 1 11 12 13 14 15 16 ? 

* 
cm 1 Z 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

j 
i 


cm 4 7 8 1 11 12 13 14 15 16 17 * 


cm 1 : 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 
- cm 1 2 4 7 8 10 11 12 13 14 15